Alimenteaza-ti masina cu Bosch - 2018

Regulamentul Campaniei „Alimenteaza-ti masina cu Bosch!”

flyer bosch - 2018

Produse Bosch 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL CAMPANIEI

1.1. Campania publicitara este organizata si desfasurata de catre Robert Bosch S.R.L. (denumita in continuare "Organizatorul"), o societate comerciala din Romania, cu sediul social in Bucuresti, Strada Horia Macelariu 30-34, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/7601/1994, avand Codul Unic de Inregistrare RO 5541546.

1.2. Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului regulament al Campaniei (“Regulamentul”).

1.3. Regulamentul va fi transmis participantilor, prin email.

1.4. Mecanismul Campaniei, gestionarea, depozitarea si inmanarea cadourilor vor fi realizate in numele Organizatorului prin intermediul S.C. TECHNO PRO S.R.L. cu sediul in Brasov, Str. De Mijloc nr. 164, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J08/136/1999, Cod unic de inregistrare RO11430542, si S.C. GRUP EDELWEISS S.R.L. cu sediul in Brasov, Str. De Mijloc nr. 164, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J08/608/2000, Cod unic de inregistrare RO13203708 denumite in continuare “Agenti”.

SECTIUNEA 2. DURATA CAMPANIEI

2.1. Campania se va desfasura in perioada: 14 mai 2018 si va dura pana la data de 14 iulie 2018 (denumita in continuare “Perioada Campaniei”).

2.2. Campania se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

2.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Perioada Campaniei pe parcursul derularii acesteia.

SECTIUNEA 3. PRODUSELE PARTICIPANTE

3.1. Produsele participante la promotie sunt:
-sculele electrice BOSCH albastre
-aparatele de masura BOSCH albastre si CST Berger
-accesoriile BOSCH si HAWERA.

SECTUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1. Campania este deschisa participarii clientilor S.C. TECHNO PRO S.R.L si S.C. GRUP EDELWEISS S.R.L. care au calitatea de utilizatori/consumatori finali a produselor marca Bosch achizitionate.

4.2. Nu pot participa clientii care comercializeaza mai departe produsele achizitionate de la S.C. TECHNO PRO S.R.L. si S.C. GRUP EDELWEISS S.R.L.

4.3. Nu pot participa la aceasta promotie angajatii companiei organizatoare, ai companiilor colaboratoare la aceasta promotie, precum si membrii familiilor acestora (constând din copii, parinti, sot/sotie). În cazul în care câstigatorul unuia din premii este minor (cu vârsta sub 18 ani) sau este o persoana lipsita de capacitate de exercitiu, aceasta este îndreptatita sa intre în posesia cadoului numai prin intermediul parintelui sau al tutorelui sau legal, incluzând semnarea de catre parinte sau tutore a unei declaratii notariale, cu încuviintarea Autoritatii tutelare daca este cazul, potrivit legii, prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgând din acordarea premiului respectiv precum si de plata oricaror daune sau pretentii de orice natura, legate de premiul respectiv si de participarea minorului la aceasta campanie.

SECTIUNEA 5. ZONA DE DESFASURARE A CAMPANIEI PROMOTIONALE


5.1. Campania promotionala se va desfasura in magazinele:
SC TECHNO PRO SRL - Brasov, str. De Mijloc nr. 164
SC TECHNO PRO SRL - Targu-Mures, str. Gheorghe Doja nr. 107

SC TECHNO PRO SRL - Medias, Soseaua Sibiului nr. 56
SC GRUP EDELWEISS SRL - Cluj Napoca, str. Fabricii nr. 56
SC GRUP EDELWEISS SRL - Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 14
presum si in magazinul online www.scule.ro

SECTIUNEA 6. PREMIILE SI VALOAREA ACESTORA

6.1. CADOURI OFERITE ÎN CADRUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

În cadrul acestei campanii se ofera cadouri constând in carduri valorice de combustibil MOL BLUE dupa cum urmeaza:

  • Pentru achizitii de cel putin 500 de lei (TVA inclus) se primeste cadou un card MOL BLUE in valoare de 50 de lei
  • Pentru achizitii de cel putin 1000 de lei (TVA inclus) se primesc cadou doua carduri MOL BLUE in valoare de cate 50 de lei (valoare totala cadou = 100 lei)
  • Pentru achizitii de cel putin 1500 de lei (TVA inclus) se primesc cadou trei carduri MOL BLUE in valoare de cate 50 de lei (valoare totala cadou = 150 lei)
  • Pentru achizitii de cel putin 2000 de lei (TVA inclus) se primesc cadou patru carduri MOL BLUE in valoare de cate 50 de lei (valoare totala cadou = 200 lei)
  • Pentru achizitii de cel putin 2500 de lei (TVA inclus) se primesc cadou cinci carduri MOL BLUE in valoare de cate 50 de lei (valoare totala cadou = 250 lei)

Detalii despre folosirea cardurilor MOL BLUE se gasesc pe site-ul MOL ROMANIA:

http://molromania.ro/ro/persoane-juridice/carduri-de-carburant#un-cadou-util-si-elegant-cu-mol-blue

SECTIUNEA 7. MECANISMUL CAMPANIEI

7.1. Campania se desfasoara in perioada 14 mai – 14 iulie 2018 in magazinele mai sus mentionate. In aceasta perioada, toti cumparatorii eligibil conform celor de la sectiunea 4, care cumpara produse BOSCH in valoare de minim 500 lei cu TVA vor primi carduri MOL BLUE in valoare de cate 50 de lei cadou, conform celor de la sectiunea 6. Cardurile se vor factura cumparatorului cu valoare zero pe aceeasi factura pe care se achizitioneaza produsele respective; cardul va aparea pe factura marcat cu codul CMB.

SECTIUNEA 8. ACORDAREA CADOURILOR

8.1 Cadourile vor fi acordate de catre Agenti in numele Organizatorului.

8.2 Se vor intocmi documente de predare a cadourilor care sa contina cel putin urmatoarele informatii:

- datele de identificare ale participantului care primeste cadoul

- valoarea achizitiilor de produse Bosch in perioada campaniei

- denumirea cadoului primit si valoarea de achizitie a acestuia.

- semnatura de primire a cadoului din partea participantului castigator.

SECTIUNEA 9. RESPONSABILITATE

9.1. Dreptul de proprietate asupra cadoului apartine în exclusivitate persoanei fizice sau juridice care îndeplineste conditiile impuse de Regulament.

9.2. Datele colectate pe parcursul acestui concurs devin proprietatea Organizatorului.

9.3. Organizatorul nu îsi asuma responsabilitatea pentru incorectitudinea datelor declarate de clienti.

SECTIUNEA 10. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

10.1. Prin participarea la campania „Alimenteaza-ti masina cu Bosch!” participantii sunt de acord sa se conformeze si sa respecte prevederile obligatorii ale prezentului regulament. Prin participarea la aceasta campanie, participantii îsi exprima acordul ca datele lor personale (nume, prenume, adresa, localitate, judet, telefon, e-mail) sa fie prelucrate de catre Organizator prin intermediul Agentilor, în scopul:

- validarii cadourilor primite

- introducerea in baza de clienti ai organizatorului

10.2. Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti.

La cererea scrisa a participantilor, datata si semnata, expediata pe adresa Organizatorului acesta se obliga:

- sa îi confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date cu caracter personal, în mod gratuit pentru o solicitare pe an;

- sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001;

- sa înceteze prelucrarea datelor cu caracter personal ale solicitantului.

10.3. Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor Participantilor. Participantul la Campanie, in calitate de persoana vizata are în conformitate cu legea 677/2001 urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul la acces date (art.13), dreptul la interventie asupra datelor (art.14), dreptul la opozitie (art.15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17) si dreptul de a se adresa justitiei (art.18).

10.4. Participantii au dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu prelucrate de acesta. De asemenea, participantii au dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit, si fara nicio justificare, ca datele care ii vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele operatorului sau al unui tert sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata Organizatorului, stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile Legii 677/2001. In vederea exercitarii acestor drepturi, Participantul la Campanie va transmite o cererea scrisa, datata si semnata catre Organizator.

SECTIUNEA 11. TAXE

11.1. Organizatorul prin intermediul Agentilor se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze daca este cazul impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre câstigatori în conformitate cu legea 571/ 2003 privind Codul Fiscal, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, în legatura cu acestea, fiind în sarcina exclusiva a câstigatorului.

SECTIUNEA 12. LITIGII

12.1. Eventualele litigii aparute între Organizator si participantii la campania promotionala se vor rezolva pe cale amiabila, sau în cazul în care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti române competente.

SECTIUNEA 13. ÎNCETAREA CAMPANIEI PROMOTIONALE

13.1. Prezenta campanie promotionala poate înceta în cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora conform legislatiei în vigoare sau în cazul schimbarii cadrului legislativ astfel încât organizarea si desfasurarea concursului cu caracter promotional sa presupuna marirea bugetului alocat acestui proiect.

Pentru scopul acestui Regulament, forta majora înseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie pune pe acesta din urma în imposibilitatea de a-si îndeplini obligatiile asumate. În categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii în vigoare a Conditiilor si care poate interzice/ modifica termenii acestora etc.

Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa lui, împiedica sau întârzie total sau partial executarea acestor Conditii si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind îndeplinirea obligatiilor lor pentru perioada în care aceasta îndeplinire va fi împiedicata sau întârziata, conform art. 1082 Cod Civil - Obligatia de a da socoteala si raspunderea executorului testamentar, 1183 Cod Civil - Remuneratia executorului testamentar. 1.634 -Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor cumparatori, în termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acesteia.

SECTIUNEA 14. REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

14.1. Prin participarea la aceasta Campanie, Participantii sunt de acord sa respecte si sa seconformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

14.2. Regulamentul Campaniei „Alimenteaza-ti masina cu Bosch!” este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant in magazine sau pe pagina de web www.scule.ro

 

Organizator,                                                                                           Agenti

Robert Bosch SRL                                         TECHNO PRO S.R.L         GRUP EDELWEISS S.R.L

Data: 10.05.2018

semnatura

COS PRODUSE

AutentificareCONTACT

SC TECHNO PRO SRL
BRASOV, str. De Mijloc nr. 164
0268-47.66.52, 0752-42.42.42
vanzari@scule.ro

Luni-Vineri: 8:00-16:30